Turist Rehberliği

Programın Amacı ve Hedefi

2/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. Eğitim Dili Türkçedir. Turist Rehberliği Programının amacı, seyahat acentasında ve tur operatöründe çalışabilecek, turist rehberliği yapabilecek ve sorumluluk alabilecek turist rehberleri yetiştirmek. Turist Rehberliği Programının hedefi Uluslararası standartlarda yerli ve yabancı turistlere rehberlik edebilecek Turist rehberleri yetiştirmektir.

 

Eğitim

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı sonucunda puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Turist Rehberliği alanında önlisans diploması verilir.

 

Kayıt ve Kabul Koşulları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına öğrenci almaktadır.

 

Mezuniyet Koşulları

Turist Rehberliği alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin toplam 120 AKTS karşılığı tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Turist Rehberliği Programının hedefi Uluslararası standartlarda yerli ve yabancı turistlere rehberlik edebilecek Turist rehberleri yetiştirmektir.

 

Mezun Öğrencilerin İstihdam Profilleri

Mezun olan öğrenciler serbest turist rehberliği yapabilecekleri gibi Seyahat Acentalarında ve Tur Operatörlerinde çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun durumda olan öğrenciler DGS sınavıyla alanıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Necibe ŞEN

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı